[CAT]

Aquest mes de gener entra en vigor el nou Conveni Col·lectiu del metall i, al llarg d’aquest text, us farem un resum dels aspectes més rellevants.

En primer lloc, els increments salarials seran del 4,2% per a l’any 2022, del 3,9% per a l’any 2023 i, finalment, també d’un 3,9% per al 2024. Això implica que en la nòmina de gener s’hauria de reflectir l’augment establert per a 2022 dins del concepte retards conveni si encara no l’heu cobrat. L’empresa tindrà fins a l’1 de març per a fer efectiu el pagament. A partir d’aquest moment el podeu exigir amb dret a interès per demora.

Altres aspectes rellevants del nou conveni són els següents:

-La jornada serà de 1.750 hores de treball efectiu.

-Flexibilització d’un màxim de 80 hores anuals (l’empresa podrà prolongar o reduir la vostra jornada fins a 2 hores diàries en un màxim de 40 dies laborables, però seran inhàbils per a aquesta flexibilització els següents dies: 1, 5, 6 de gener, 1 de maig, 23, 24 de juny, 24, 25, 26, 31 de desembre.).

-Permís retribuït de 12 hores anuals de lliure disposició (es pot gaudir per hores i requereix un preavís de 7 dies naturals).

-S’estableix un capital d’assegurança d’accidents de 36.111,16 € per gran invalidesa i de 32.065,26 € en cas de mort.

En qualsevol cas, us deixem l’enllaç al text complet del conveni, perquè pugueu analitzar-lo en profunditat i us recordem que, si aquestes condicions pactades per CCOO i UGT amb la patronal us semblen clarament insuficients i voleu aconseguir millores en els vostres llocs de treball, en la CNT rebreu tot l’assessorament i suport necessari per a la creació de seccions sindicals que us permetin conquerir unes condicions laborals més dignes.

[CAS]

Este mes de enero entra en vigor el nuevo Convenio Colectivo del metal y, a lo largo de este texto, os haremos un resumen de los aspectos más relevantes.

En primer lugar, los incrementos salariales serán del 4,2% para el año 2022, del 3,9% para el año 2023 y, finalmente, también de un 3,9% para el 2024. Esto implica que en la nómina de enero se tendría que reflejar el aumento establecido para 2022 dentro del concepto retrasos convenio si todavía no lo habéis cobrado. La empresa tendrá hasta el 1 de marzo para hacer efectivo el pago. A partir de este momento lo podéis exigir con derecho a interés por demora.

Otros aspectos relevantes del nuevo convenio son los siguientes:

-La jornada será de 1.750 horas de trabajo efectivo.

-Flexibilización de un máximo de 80 horas anuales (la empresa podrá prolongar o reducir vuestra jornada hasta 2 horas diarias en un máximo de 40 días laborables, pero serán inhábiles para esta flexibilización los siguientes días: 1, 5, 6 de enero, 1 de mayo, 23, 24 de junio, 24, 25, 26 y 31 de diciembre.).

-Permiso retribuido de 12 horas anuales de libre disposición (se puede disfrutar por horas y requiere un preaviso de 7 días naturales).

-Se establece un capital de seguro de accidentes de 36.111,16 € por gran invalidez y de 32.065,26 € en caso de muerte.

En cualquier caso, os dejamos el enlace en el texto completo del convenio, para que podáis analizarlo en profundidad y os recordamos que, si estas condiciones pactadas por CCOO y UGT con la patronal os parecen claramente insuficientes y queréis conseguir mejoras en vuestros puestos de trabajo, en la CNT recibiréis todo el asesoramiento y apoyo necesario para la creación de secciones sindicales que os permitan conquistar unas condiciones laborales más dignas.

Categories: Informació

MastodonFacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramPrintComparteix