Preguntes freqüents d’àmbit laboral (acomiadament, presentació de demanda, quitança, altres…)

1.) L’acomiadament

2.) La quitança (finiquito)

3.) Altres preguntes

1.) L’acomiadament

Davant l’intent d’acomiadament per part de l’empresa és molt important conèixer els passos que cal fer, els drets que es tenen i els terminis legals per a demandar.

Com presentar una demanda per acomiadament?
Presentació de la demanda

Un cop celebrat o intentat l’acte de conciliació sense avinença, el treballador ha de presentar la corresponent demanda davant el Jutjat del Social, aportant el justificant del resultat de l’acte de conciliació, de tenir-lo, en un altre cas, haurà d’aportar en el termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la notificació.

Pot efectuar el treballador sol o assessorat o representat per un advocat, procurador, graduat social o sindicat si escau.Amb caràcter general és jutjat competent el del lloc de prestació dels serveis o el del domicili del demandat a elecció del demandant.

Termini

Vint dies hàbils des del moment de l’acomiadament. (Es sumen per al còmput els dies que transcorren entre l’endemà a l’acomiadament i el de la presentació de demanda de conciliació, amb els que transcorren entre el dia següent a la celebració de la conciliació i el de la presentació de la demanda al Jutjat del Social). Aquest termini serà de caducitat a tots els efectes. (més…)

¿Como presentar una demanda por despido?

¿Como presentar una Demanda por Despido ? Per jurídica libertaria

Presentación de la demanda

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación sin avenencia, deberá el trabajador presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado del acto de conciliación, de tenerlo; en otro caso, deberá aportarlo en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación.
Puede efectuarla el trabajador solo o asesorado o representado por un abogado, procurador, graduado social o sindicato en su caso. Con carácter general será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado a elección del demandante. (més…)

MastodonFacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramPrintComparteix